Algemene voorwaarden

Disclaimer/algemene voorwaarden www.marotaxaties.nl Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de onderstaande bepalingen.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door MARO uitdrukkelijk afgewezen. MARO biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. MARO streeft ernaar dat om de inhoud van de site zo actueel en volledig mogelijk te houden maar MARO kan geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, actualiteit of volledigheid van de informatie die op de site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. MARO aanvaardt geen aansprakelijkheid in dit verband.

Algemene voorwaarden: 

Bij eigendomsoverdracht van een voertuig vervalt de geldigheid van een taxatierapport, wegens verzekeringstechnisch voorbehoud dat dit persoonsgebondenheid omvat. Vanzelfsprekend is het mogelijk om middels een (her)taxatie de auto te herwaarderen bij de nieuwe eigenaar. Is de auto gedurende de periode tussen schouwing en aflevering taxatierapporten verkocht, volgt er geen (deel)restitutie en blijft er een betalingsplicht bestaan.

In het kader van de waardebepalingen c.q. taxaties worden deze vastgesteld op basis van aangeleverde c.q. ter plaatse opgenomen gegevens. De verantwoordelijkheid hiervoor blijft bij de opdrachtgever.

De waardebepalingen zijn naar eer en geweten samengesteld en mogelijke afwijzingen door verzekeraars, schade-experts, douane of belastingdienst vallen niet onder de aansprakelijkheid van MARO. Indien er op wat voor grond dan ook enige aansprake-lijkheid te erkennen valt, is dit ook tot het maximum van het aan MARO betaalde bedrag minus de gemaakte (reis)kosten. We adviseren altijd contact op te nemen met de verzekeraar, alvorens de taxatie plaats zal vinden. Reclamaties binnen een maand na de taxatiedatum, daarna zullen deze niet meer in behandeling worden genomen.

In onze informatie stellen wij duidelijk dat vantevoren informeren of de taxaties geaccepteerd zullen worden. Wij informeren u graag op basis van de door u verstrekte gegevens! Bij een eventuele afwijzing in geval er sprake was van een positief accepterende verzekeraar en de overstap níet gemaakt is, vallen onder het eigen risico van de opdracht-gever.

Verkoop van items

Verkoop van onderdelen of andere zakelijke goederen zijn op basis van vooruitbetaling. Geen garantie van toepassing bij voorradige, zoals New Old Stock onderdelen. Retournering is in overleg mogelijk binnen uiterlijk 14 dagen mits de verpakking én het item onbeschadigd en ongebruikt is, waarbij de verzendkosten voor rekening zijn voor de koper. Terugbetaling volgt ná het in goede orde ontvangen van het item.

Verzending is voor rekening en risico van de ontvanger/koper.

Betalingsvoorwaarden

De kosten dienen tijdens het (taxatie)bezoek á contant voldaan te worden. In de specifieke gevallen dat de betaling per bank geschiedt, is de betalingstermijn directe betaling middels internetbankeren tot een maximum van 5 dagen. Daarna zullen er na de eerste herinnering administratiekosten berekend worden. Bij wederom overschrijden van de nieuwe termijn, zal de vordering uit handen gegeven worden middels een incasso/ deurwaardersprocedure, waarbij de buitengerechtelijke kosten voor rekening komen van de wanbetaler.

Bij het uitblijven van enige betaling, zal binnen een termijn van maximaal 3 maanden na opdrachtdatum de geldigheid ingetrokken worden. Het voertuig is dan NIET meer volledig verzekerd en inzake een BPM aangifte vervalt de taxatie richting de Belastingdienst en volgt een naheffing (al dan niet met toeslagen) van de Belastingdienst.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van MARO dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door MARO onderhouden en MARO heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. MARO geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, afbeeldingen en logo’s zijn eigendom van of in licentie bij MARO dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van MARO.

COPYRIGHT!

Afbeelden welke eigen produktie betreffen zijn en blijven eigendom van MARO, welke door het ontvangen van een opdracht toestemming verkregen heeft om haar eigen afbeeldingen van voertuigen op haar website te plaatsen c.q. door te linken. Eventuele verkoop daarna doet geen afbreuk hieraan.

Wijzigingen

Alle informatie en of aanbevelingen op deze site kan zonder voorafgaande aankondiging door MARO worden gewijzigd.

Op de website verstrekte informatie ook op juridisch of fiscaal terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. MARO verstrekt door middel van deze site informatie over haar financieel producten en diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Toepasselijk recht

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing.

Privacy:

Wij hechten grote waarde aan Uw privacy. Alle persoonlijke gegevens worden door ons daarom met zorg behandeld. Wij houden ons hierbij strikt aan alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens. Op verzoek kunt u inzage krijgen in de opgeslagen persoonsgegevens en kunt u deze door ons laten wijzigen.

Welke gegevens verzamelen wij?

Als u bij ons een taxatierapport op laat stellen of een aankoop doet, hebben wij van u diverse gegevens nodig om uw bestelling te verwerken. Deze gegevens worden door ons op diverse manieren gecontroleerd op juistheid

  • Algemene gegevens: Dit zijn de gegevens zoals naam, adres en woonplaats, die u aan ons verstrekt en welke nodig zijn op zowel het taxatierapport, BPM formulieren alsmede een koopovereenkomst of factuur.
  • Emailadres en telefoonnummer: Uw emailadres en telefoonnummer gebruiken wij om met u te kunnen communiceren. Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor marketingdoeleinden.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Bevoegde medewerkers van MARO Taxaties alsmede MARO Auto’s zijn de enige personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht van de persoonsgegevens.


Warning: Division by zero in /home/sites/site43144/cms/nwwp/wp-includes/comment-template.php on line 1420

Comments are closed.